?

Log in

No account? Create an account
Strandbergs skål - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Strandbergs skål [Aug. 11th, 2015|03:35 pm]
Karl-Johan
[Tags|]

Written for Lars-Olov Strandberg, the Grand Old Man of Swedish fandom, the only Swede to ever has been Guest of Honour at a Worldcon, and the rock on which Swedish fandom has rested since its start in the mid-50s, on the occasion when he has finally stepped down from his last organised commitments in Swedish fandom.

Based on Gustafs skål by Carl Michael Bellman.

||: Strandbergs skål!
Till främste fan som Norden äger:
Aldrig snål,
Han byggde fandoms läger. :||
||: God och glad,
Han fejdens röst föraktar;
Han betraktar
Och beaktar
Fandoms alla blad :||

||: Sådan fan
Är värd att gästa världskongressen
Alltid sann,
I fanac städse bjässen :||
||: Lars-Olov
Har aldrig svikit fandom;
Av sin visdom
Gav han lärdom
Efter vårt behov :||

Notes and text.
LinkReply