?

Log in

No account? Create an account
Satelliter lär oss mera (Ovan där) - Brasklapp [entries|archive|friends|userinfo]
Karl-Johan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Satelliter lär oss mera (Ovan där) [Nov. 29th, 2014|04:16 pm]
Karl-Johan
[Tags|]
[Current Music |Stonefunkers - Ovan där]

Most of my filks are what I dub "fan filks", ie filks about fans, fan history, and fan culture. Such songs are the bulk of Swedish filking, but I felt that I had started to exhaust that particular field for awhile.

Then, far too late at night, the phrase "Gubben Clarke fick en idé" (Old man Clarke got an idea) stuck in my head, and this was the result. I'm really happy with how i managed to weave the original text into the filk but give it a different meaning.

It's based on Ovan där, which is the Swedish translation of We'll Understand It Better By and By.


Gubben Clarke fick en idé
då man alltid kunde se
samma ställe uppå jorden
lagom högt i rymdens djup
Om man skickar upp en lik
kan nå'n på pratet bliva rik
Satelliter lär oss mera ovan där

Ovan där flyger vår maskin
och härnere lockar den vår syn
Vi ska nu förtälja om vår rymdtur här
Satelliter lär oss mera ovan där

Krusse Sputnik skicka opp
som vårt första lilla dopp
uti rymdens stora tomhet
men vi satte inte stopp
Hunden Lajka skällde där
genom sorger och besvär
Satelliter lär oss mera ovan där

Ovan där flyger vår maskin…

Är vi vilsna och i nöd
kan vi nu få hjälp och stöd
med en karta som kan visa
var vi är på färden här
Men tro ej på alla bud
kartan är ju inte Gud
Satelliter lär oss mera ovan där

Ovan där flyger vår maskin…

Om stjärnor vet vi mera
sen vi Hubble reparera
för den var en smula närsynt
när den kom ifrån fabrik
Nu vi vackra bilder får
på galaxers levnadsår
Satelliter lär oss mera ovan där

Ovan där flyger vår maskin…
LinkReply